Årsmøte: Norges Innsamlingsråd 2018

EVENTINFORMATIONEN

Velkommen til Årsmøte i Norges Innsamlingsråd.

Agenda for årsmøte

1. Konstituering
a. Navneopprop
b. Fastsettelse av stemmetall
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
6. Godkjennelse av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg
a. Styreleder og nestleder
b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
d. Tre personer til valgkomité
13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.